Dit privacybeleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze Website en Wikitoro, de eigenaar en provider van deze Website. Wikitoro neemt de privacy van uw gegevens serieus. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle Gegevens die door ons worden verzameld of door u worden verstrekt in verband met uw gebruik van de Website.

Dit privacybeleid dient gelezen te worden naast, en in aanvulling op onze Algemene Voorwaarden, die te vinden zijn op:nl.wikitoro.org/algemene-voorwaarden.

Gelieve dit privacybeleid aandachtig te lezen.

Definities en interpretatie

 1. In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:

Gegevens

collectief alle informatie die u aan Wikitoro verstrekt via de Website. In deze definitie zijn, waar van toepassing, de definities uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgenomen;

Cookies

een klein tekstbestand dat door deze Website op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van de Website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van de Website gebruikt. Details over de cookies die door deze Website worden gebruikt, worden uiteengezet in de onderstaande clausule (Cookies);

Wetgeving inzake gegevensbescherming

elke toepasselijke wet met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot Richtlijn 94/46/EG (Gegevensbeschermingsrichtlijn) of de DFPR, en alle nationale uitvoeringswetten, voorschriften en secundaire wetgeving, zolang de GDPR van kracht is in het Verenigd Koninkrijk;

GDPR

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679;

Wikitoro, wij of ons

Wikitoro, een vennootschap opgericht in de Filippijnen met maatschappelijke zetel te Unit 1124 Cityland Makati Executive Tower 1, 7652 Dela Rosa Street, Pio Del Pilar Makati City, Metro Manila Filippijnen;

UK en EU cookiewetgeving

de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 zoals gewijzigd door de Privacy and Electronix Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011;

Gebruiker of u

iedere derde die toegang heeft tot de Website en die niet ofwel (i) in dienst is van Wikitoro en handelt in het kader van zijn of haar dienstverband ofwel (ii) in dienst is als consultant of anderszins diensten verleent aan Wikitoro en toegang heeft tot de Website in verband met de verlening van dergelijke diensten; en

Website

de website die u momenteel gebruikt,nl.wikitoro.org, en alle sub-domeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden en bepalingen.

 1. In dit privacybeleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist:
  1. het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa;
  2. verwijzingen naar sub-clausules, clausules, schema's of bijlagen zijn naar sub-clausules, clausules, schema's of bijlagen van dit privacybeleid;
  3. een verwijzing naar een persoon omvat bedrijven, ondernemingen, overheidsinstanties, trusts en partnerschappen;
  4. met "inclusief" wordt bedoeld "inclusief zonder beperking";
  5. een verwijzing naar een wettelijke bepaling omvat tevens elke wijziging of aanpassing daarvan;
  6. de kopjes en subkopjes maken geen deel uit van dit privacybeleid.

Toepassingsgebied van dit privacybeleid

 1. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de handelingen van Wikitoro en Gebruikers met betrekking tot deze Website. Het is niet van toepassing op websites die vanaf deze Website kunnen worden bezocht, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele links die wij naar social media websites aanbieden.
 2. In het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is Wikitoro de "Gegevensbeheerder". Dit betekent dat Wikitoro bepaalt voor welke doeleinden, en op welke manier, uw Gegevens worden verwerkt.

Verzamelde Gegevens

 1. Wij kunnen de volgende gegevens, waaronder persoonsgegevens, van u verzamelen:
  1. naam
  2. contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers
  3. IP-adres (automatisch verzameld);
  4. webbrowsertype en -versie (automatisch verzameld)
  5. besturingssysteem (automatisch verzameld)
  6. e-mailadres; in elk geval, in overeenstemming met dit privacybeleid.

Hoe wij Gegevens verzamelen

 1. Wij verzamelen Gegevens op de volgende manieren:
  1. gegevens worden door u aan ons verstrekt;
  2. gegevens worden ontvangen van andere bronnen; en
  3. gegevens worden automatisch verzameld.

Gegevens die door u aan ons worden verstrekt

 1. Wikitoro zal uw gegevens op een aantal manieren verzamelen, bijvoorbeeld
  1. wanneer u contact met ons opneemt via de Website, per telefoon, post, e-mail of via andere middelen;
  2. wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze producten/diensten te ontvangen; in elk van deze gevallen, in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens worden ontvangen van derden

 1. Wikitoro ontvangt Gegevens over u van de volgende derde partijen:

Gegevens die automatisch worden verzameld

 1. Voor zover u de Website bezoekt, verzamelen wij uw Gegevens automatisch, bijvoorbeeld
  1. wij verzamelen automatisch bepaalde informatie over uw bezoek aan de Website. Deze informatie helpt ons om de inhoud van de Website en de navigatie te verbeteren, en omvat uw IP-adres, de datum, tijdstippen en frequentie waarmee u de Website bezoekt en de manier waarop u de inhoud van de Website gebruikt en ermee interageert.
  2. Wij verzamelen uw gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen van uw browser. Voor meer informatie over cookies, en hoe wij deze gebruiken op de Website, zie de paragraaf hieronder, getiteld "Cookies".

Ons gebruik van Gegevens

 1. Sommige of alle van de bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons vereist worden om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze Website. In het bijzonder kunnen Gegevens door ons worden gebruikt voor de volgende redenen:
  1. het bijhouden van interne gegevens; in elk geval, in overeenstemming met dit privacybeleid.
 1. Wij kunnen uw Gegevens voor de bovenstaande doeleinden gebruiken indien wij dit noodzakelijk achten voor onze legitieme belangen. Indien u hiermee niet tevreden bent, hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken (zie het gedeelte "Uw rechten" hieronder).
 2. Wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze diensten te ontvangen, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoeken, om een dergelijk contract aan te gaan.

Met wie wij Gegevens delen

 1. Wij kunnen uw Gegevens om de volgende redenen delen met de volgende groepen personen:
  1. een van onze groepsmaatschappijen of gelieerde ondernemingen - om te zorgen voor een goed beheer van uw website en bedrijf; in elk geval, in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens veilig houden

 1. Wij zullen technische en organisatorische maatregelen gebruiken om uw Gegevens te beveiligen, bijvoorbeeld:
  1. de toegang tot uw account wordt geregeld door een wachtwoord en een gebruikersnaam die uniek zijn voor u.
  2. wij slaan uw Gegevens op beveiligde servers op.
 2. De technische en organisatorische maatregelen omvatten maatregelen om elk vermoeden van inbreuk op de gegevens te behandelen. Indien u misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw Gegevens vermoedt, laat het ons dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen via dit e-mailadres:[email protected].
 3. Indien u gedetailleerde informatie wenst van Get Safe Online over hoe u uw gegevens en uw computers en apparaten kunt beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen, kunt u terecht opgetsafeonline.org. Get Safe Online wordt gesteund door de regering en toonaangevende bedrijven.

Bewaring van gegevens

 1. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is, bewaren wij uw Gegevens op uw systemen slechts gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet of totdat u verzoekt om de Gegevens te verwijderen.
 2. Zelfs als wij uw Gegevens verwijderen, kunnen deze bewaard blijven op back-up- of archiefmedia voor wettelijke, fiscale of regelgevende doeleinden.

Uw rechten

 1. U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw Gegevens:
  1. Recht op toegang -het recht om te verzoeken om (i) kopieën van de gegevens die wij over u bewaren op elk gewenst moment, of (ii) dat wij dergelijke gegevens wijzigen, bijwerken of verwijderen. Als wij u toegang verschaffen tot de informatie die wij over u bewaren, brengen wij u hiervoor geen kosten in rekening, tenzij uw verzoek "kennelijk ongegrond of buitensporig" is. Indien wij wettelijk daartoe gemachtigd zijn, kunnen wij uw verzoek weigeren. Als wij uw verzoek weigeren, zullen wij u de reden daarvoor meedelen.
  2. Recht op correctie -het recht om uw Gegevens te laten rectificeren als ze onnauwkeurig of onvolledig zijn.
  3. Recht om gegevens tewissen- het recht om te verzoeken dat wij uw gegevens wissen of uit onze systemen verwijderen.
  4. Recht om het gebruik van uw gegevens te beperken- het recht om het gebruik van uw gegevens door ons te "blokkeren" of de manier waarop wij uw gegevens kunnen gebruiken te beperken.
  5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid- het recht om te verzoeken dat wij uw gegevens verplaatsen, kopiëren of overdragen.
  6. Recht van bezwaar- het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw gegevens, ook wanneer wij deze gebruiken voor onze legitieme belangen.
 2. Voor vragen, de uitoefening van bovenstaande rechten of het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens (wanneer toestemming onze rechtsgrondslag is voor de verwerking van uw gegevens), kunt u contact met ons opnemen via dit e-mailadres: [email protected].
 3. Als u niet tevreden bent met de manier waarop een klacht in verband met uw gegevens door ons wordt behandeld, kunt u uw klacht voorleggen aan de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Voor het VK is dit het Information Commissioner's Office (ICO). De contactgegevens van de ICO zijn te vinden op hun websitehttps://ico.org.uk.
 4. Het is belangrijk dat de gegevens die wij over u bewaren juist en actueel zijn. Gelieve ons op de hoogte te houden indien uw gegevens wijzigen gedurende de periode waarvoor wij ze bewaren.

Overdracht buiten de Europese Economische Ruimte

 1. De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als onze servers zich in een land buiten de EER bevinden of als een van onze dienstverleners zich in een land buiten de EER bevindt. Wij delen ook gegevens met onze groepsmaatschappijen, waarvan sommige zich buiten de EER bevinden.
 2. Wij zullen Gegevens alleen buiten de EER overdragen wanneer dit in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming en de wijze van overdracht voldoende waarborgen biedt met betrekking tot uw gegevens, bijvoorbeeld door middel van een overeenkomst inzake gegevensoverdracht, waarin de huidige contractuele standaardbepalingen zijn opgenomen die zijn aangenomen door de Europese Commissie, of door het ondertekenen van het EU-VS Privacy Shield Framework, in het geval dat de organisatie die de Gegevens ontvangt in de Verenigde Staten is gevestigd.
 3. Om ervoor te zorgen dat uw Gegevens adequaat worden beschermd, hebben wij passende waarborgen en procedures ingevoerd voor derden met wie wij uw Gegevens delen. Dit garandeert dat uw Gegevens door die derden worden behandeld op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Links naar andere websites

 1. Deze Website kan, van tijd tot tijd, links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw gebruik van dergelijke websites. U wordt aangeraden het privacybeleid of de privacyverklaring van andere websites te lezen alvorens deze te gebruiken.

Veranderingen van bedrijfseigendom en controle

 1. Wikitoro kan, van tijd tot tijd, onze activiteiten uitbreiden of inkrimpen en dit kan de verkoop en/of de overdracht van de controle over het geheel of een deel van Wikitoro met zich meebrengen. Gegevens verstrekt door Gebruikers zullen, indien relevant voor een deel van ons bedrijf dat wordt overgedragen, worden overgedragen samen met dat deel en de nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij zal, onder de voorwaarden van dit privacybeleid, worden toegestaan om de Gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk aan ons zijn verstrekt.
 1. Wij kunnen de Gegevens ook bekendmaken aan een potentiële koper van uw bedrijf of een deel daarvan.
 1. In bovenstaande gevallen zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

Cookies

 1. Deze Website kan bepaalde Cookies op je computer plaatsen en openen. Wikitoro gebruikt Cookies om uw gebruikservaring van de Website te verbeteren. Wikitoro heeft deze Cookies zorgvuldig gekozen en heeft stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd.
 2. Alle Cookies die door deze Website worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige UK en EU Cookie Wetgeving.
 3. Voordat de Website Cookies op uw computer plaatst, krijgt u een berichtenbalk te zien waarin om uw toestemming voor het plaatsen van deze Cookies wordt gevraagd. Door je toestemming te geven voor het plaatsen van cookies, stel je Wikitoro in staat om je een betere ervaring en service te bieden. Je kunt, indien je dat wenst, het plaatsen van Cookies weigeren; het is echter mogelijk dat bepaalde functies van de Website niet volledig of niet zoals bedoeld functioneren.
 4. De Website kan de volgende Cookies plaatsen:

Type Cookie

Doel

Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Het gaat bijvoorbeeld om cookies die u in staat stellen in te loggen op beveiligde delen van onze website, een winkelwagentje te gebruiken of gebruik te maken van e-billing diensten.

 1. Een lijst van cookies die wij gebruiken vindt u in het Cookiesoverzicht.
 2. U kunt ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. De meeste internetbrowsers accepteren standaard cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Voor meer informatie kunt u het helpmenu van uw internetbrowser raadplegen.
 3. U kunt er op elk moment voor kiezen om Cookies te verwijderen; u kunt echter informatie verliezen die u in staat stelt om de Website sneller en efficiënter te bezoeken, inclusief, maar niet beperkt tot, personalisatie-instellingen.
 4. Het is aanbevolen dat u ervoor zorgt dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u de hulp en begeleiding raadpleegt van de ontwikkelaar van uw internetbrowser als u niet zeker bent over het aanpassen van uw privacy-instellingen.
 5. Voor meer informatie over cookies in het algemeen, inclusief hoe u ze kunt uitschakelen, verwijzen wij u naar aboutcookies.org. U vindt er ook informatie over hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen.

Algemeen

 1. U mag uw rechten onder dit privacybeleid niet overdragen aan een andere persoon. Wij kunnen onze rechten op grond van dit privacybeleid overdragen wanneer wij redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet zullen worden aangetast.
 2. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling of dat deel van een bepaling, voor zover vereist, geacht worden te zijn verwijderd, en zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van dit privacybeleid niet worden aangetast.
 3. Tenzij anders overeengekomen, zal geen enkele vertraging, handeling of verzuim door een partij in de uitoefening van een recht of rechtsmiddel worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat, of enig ander, recht of rechtsmiddel.
 4. Deze Overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wet van Engeland en Wales. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Wijzigingen in dit privacybeleid

 1. Wikitoro behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen zoals wij dat van tijd tot tijd nodig achten of zoals vereist kan zijn door de wet. Alle wijzigingen zullen onmiddellijk op de Website worden geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van de Website na de wijzigingen.

U kunt contact opnemen met Wikitoro via e-mail op[email protected].

Naamsvermelding

 1. Dit privacybeleid werd opgesteld op 08 December 2021.

Cookies

Hieronder vindt u een lijst van de cookies die wij gebruiken. We hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat deze volledig en up-to-date is, maar als u denkt dat we een cookie hebben gemist of er een afwijking is, laat het ons dan weten.

Strikt noodzakelijk

Wij gebruiken de volgende strikt noodzakelijke cookies:

Beschrijving van Cookie

Doel

Cookies zijn kleine bestanden die uit tekst bestaan. Deze worden webservers afgeleverd op uw computer of mobiele apparaat tijdens uw eerste bezoek aan een website.

Deze bestanden worden voornamelijk gebruikt om uw browse-ervaring te verbeteren. Met behulp van deze cookies kunnen we analytische gegevens gebruiken om anonieme informatie over uw bezoek op te slaan, zodat we uw voorkeuren kunnen personaliseren en zelfs onthouden.

GRATIS REGISTREREN!
77% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder Je moet overwegen of je het je kunt veroorloven om het hoge risico te nemen om je geld te verliezen.