Dit privacybeleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze Website en Wikitoro, de eigenaar en provider van deze Website. Wikitoro neemt de privacy van uw gegevens serieus. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle Gegevens die door ons worden verzameld of die door u worden verstrekt in verband met uw gebruik van de Website.

Dit privacybeleid moet worden gelezen naast en in aanvulling op onze Algemene Voorwaarden, die u kunt vinden op: nl.wikitoro.org/terms-and-conditions

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door.

Definities en interpretatie

In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:

Gegevens

collectief alle informatie die u via de Website aan Wikitoro verstrekt. Deze definitie omvat, waar van toepassing, de definities in de Wet Bescherming Persoonsgegevens;

Cookies

een klein tekstbestand dat door deze Website op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van de Website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van de Website gebruikt. Details over de cookies die door deze Website worden gebruikt, worden uiteengezet in de onderstaande clausule (Cookies);

Gegevensbeschermingswetten

Alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Richtlijn 94/46/EG (Richtlijn Gegevensbescherming) of de GDPR, en alle nationale implementerende wetten, voorschriften en secundaire wetgeving, zolang de GDPR van kracht is in het Verenigd Koninkrijk;

GDPR

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679;

Wikitoro, wij of ons

Wikitoro, een bedrijf opgericht in de Filippijnen met maatschappelijke zetel te Unit 1124 Cityland Makati Executive Tower 1, 7652 Dela Rosa Street, Pio Del Pilar Makati City, Metro Manila Filippijnen;

UK en EU Cookiewetgeving

de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 zoals gewijzigd door de Privacy and Electronix Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011;

Gebruiker of u

iedere derde die toegang heeft tot de Website en die niet (i) in dienst is van Wikitoro en handelt in het kader van zijn dienstbetrekking of (ii) als consultant of anderszins diensten verleent aan Wikitoro en de Website bezoekt in verband met de verlening van dergelijke diensten; en

Website

de website die u momenteel gebruikt, www.wikitoro.org, en alle subdomeinen van deze site tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden en bepalingen.

 

In dit privacybeleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist: het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa; verwijzingen naar subclausules, clausules, schema's of bijlagen zijn naar subclausules, clausules, schema's of bijlagen van dit privacybeleid; een verwijzing naar een persoon omvat bedrijven, ondernemingen, overheidsentiteiten, trusts en partnerschappen; "inclusief" wordt begrepen als "inclusief zonder beperking"; een verwijzing naar een wettelijke bepaling omvat elke wijziging of amendement daarvan; de kopjes en subkopjes maken geen deel uit van dit privacybeleid.

 

Reikwijdte van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de handelingen van Wikitoro en Gebruikers met betrekking tot deze Website. Het is niet van toepassing op websites die toegankelijk zijn vanaf deze Website, inclusief, maar niet beperkt tot, links die we aanbieden naar social media websites. Voor de doeleinden van de toepasselijke Gegevensbeschermingswetten is Wikitoro de "Gegevensbeheerder". Dit betekent dat Wikitoro bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier uw Gegevens worden verwerkt.

 

Verzamelde Gegevens

We kunnen de volgende Gegevens, waaronder persoonsgegevens, van u verzamelen: naam contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers; IP-adres (automatisch verzameld); webbrowser type en versie (automatisch verzameld); besturingssysteem (automatisch verzameld); e-mailadres; in elk geval, in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Hoe we Gegevens verzamelen

Wij verzamelen Gegevens op de volgende manieren: gegevens worden door u aan ons verstrekt; gegevens worden ontvangen van andere bronnen; en gegevens worden automatisch verzameld.

 

Gegevens die door u aan ons worden verstrekt

Wikitoro verzamelt uw Gegevens op een aantal manieren, bijvoorbeeld: wanneer u contact met ons opneemt via de Website, per telefoon, post, e-mail of op een andere manier; wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze producten/diensten te ontvangen; in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Gegevens worden ontvangen van derden

Wikitoro ontvangt Gegevens over u van de volgende derden:

 

Gegevens die automatisch worden verzameld

Voor zover u de Website bezoekt, verzamelen wij uw Gegevens automatisch, bijvoorbeeld: wij verzamelen automatisch bepaalde informatie over uw bezoek aan de Website. Deze informatie helpt ons om de inhoud en navigatie van de Website te verbeteren en omvat uw IP-adres, de datum, tijdstippen en frequentie waarmee u de Website bezoekt en de manier waarop u de inhoud gebruikt en ermee interageert. Wij verzamelen uw gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen van uw browser. Voor meer informatie over cookies en hoe wij deze gebruiken op de Website, zie het gedeelte "Cookies" hieronder.

 

Ons gebruik van Gegevens

Alle of een deel van de bovenstaande Gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons nodig zijn om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze Website. Specifiek kunnen Gegevens door ons worden gebruikt om de volgende redenen: interne administratie, in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid. Wij kunnen uw Gegevens gebruiken voor bovengenoemde doeleinden indien wij dit noodzakelijk achten voor onze legitieme belangen. Als je hier niet tevreden mee bent, heb je het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken (zie het gedeelte "Jouw rechten" hieronder). Wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze diensten te ontvangen, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.

 

Met wie we Gegevens delen

Wij kunnen uw Gegevens om de volgende redenen delen met de volgende groepen mensen: een van onze groepsmaatschappijen of gelieerde ondernemingen - om een goede administratie van uw website en bedrijf te waarborgen; in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Gegevens veilig houden

We gebruiken technische en organisatorische maatregelen om uw Gegevens te beveiligen, bijvoorbeeld: de toegang tot uw account wordt gecontroleerd door een wachtwoord en een gebruikersnaam die uniek is voor u. We slaan uw Gegevens op beveiligde servers op. Onder technische en organisatorische maatregelen vallen ook maatregelen om te handelen bij een vermoeden van gegevensinbreuk. Als u misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens vermoedt, laat het ons dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen via dit e-mailadres: info@wikitoro.org. Wilt u gedetailleerde informatie van Get Safe Online over hoe u uw gegevens en uw computers en apparaten kunt beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen, bezoek dan getsafeonline.org. Get Safe Online wordt gesteund door HM Government en vooraanstaande bedrijven.

 

Bewaren van gegevens

Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is, bewaren wij uw gegevens alleen op uw systemen voor de periode die nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of totdat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Zelfs als we je Gegevens verwijderen, kunnen deze bewaard blijven op back-up- of archiefmedia voor wettelijke, fiscale of regelgevende doeleinden.

 

Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw Gegevens: Recht op toegang - het recht om op elk moment (i) kopieën te vragen van de Gegevens die wij over u bewaren, of (ii) dat wij dergelijke Gegevens wijzigen, bijwerken of verwijderen. Als we je toegang geven tot de informatie die we over je hebben, brengen we hiervoor geen kosten in rekening, tenzij je verzoek "duidelijk ongegrond of buitensporig" is. Als we wettelijk bevoegd zijn om dit te doen, kunnen we je verzoek weigeren. Als we uw verzoek weigeren, zullen we u vertellen waarom. Recht op correctie - het recht om uw Gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn. Recht op wissen - het recht om te verzoeken dat wij uw Gegevens wissen of verwijderen uit onze systemen. Recht om het gebruik van je Gegevens te beperken - het recht om het gebruik van je Gegevens te "blokkeren" of de manier waarop we ze kunnen gebruiken te beperken. Recht op gegevensoverdraagbaarheid - het recht om ons te verzoeken uw Gegevens te verplaatsen, kopiëren of over te dragen. Recht op bezwaar - het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw Gegevens, inclusief wanneer we deze gebruiken voor onze legitieme belangen. Neem contact met ons op via dit e-mailadres: info@wikitoro.org voor vragen, het uitoefenen van een van de bovenstaande rechten of het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens (indien toestemming onze rechtsgrondslag is voor de verwerking van uw gegevens). Als u niet tevreden bent over de manier waarop een klacht die u indient met betrekking tot uw Gegevens door ons wordt afgehandeld, kunt u uw klacht mogelijk voorleggen aan de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. Voor het Verenigd Koninkrijk is dit het Information Commissioner's Office (ICO). De contactgegevens van de ICO zijn te vinden op hun website https://ico.org.uk. Het is belangrijk dat de Gegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw gegevens veranderen gedurende de periode dat we ze bewaren.

 

Overdrachten buiten de Europese Economische Ruimte

Gegevens die we van je verzamelen kunnen worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als onze servers zich in een land buiten de EER bevinden of als een van onze serviceproviders zich in een land buiten de EER bevindt. Wij delen ook gegevens met onze groepsmaatschappijen, waarvan sommige zich buiten de EER bevinden. Wij dragen alleen Gegevens over naar landen buiten de EER als dit in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming en de wijze van overdracht voldoende waarborgen biedt met betrekking tot uw gegevens, bijvoorbeeld door middel van een overeenkomst inzake gegevensoverdracht, waarin de huidige standaardcontractbepalingen zijn opgenomen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, of door het ondertekenen van het EU-VS Privacy Shield Framework, in het geval dat de organisatie die de Gegevens ontvangt, is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Om ervoor te zorgen dat je Gegevens voldoende worden beschermd, hebben we passende waarborgen en procedures ingesteld voor de derde partijen waarmee we je Gegevens delen. Dit zorgt ervoor dat uw Gegevens door deze derden worden behandeld op een manier die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Koppelingen naar andere websites

Deze Website kan van tijd tot tijd links bevatten naar andere websites. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw gebruik van dergelijke websites. U wordt geadviseerd het privacybeleid of de privacyverklaring van andere websites te lezen voordat u er gebruik van maakt.

 

Veranderingen van bedrijfseigendom en controle

Wikitoro kan van tijd tot tijd zijn bedrijf uitbreiden of inkrimpen en dit kan gepaard gaan met de verkoop en/of de overdracht van de zeggenschap over Wikitoro of een deel daarvan. Gegevens die door Gebruikers zijn verstrekt zullen, indien relevant voor een deel van ons bedrijf dat wordt overgedragen, samen met dat deel worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe partij met zeggenschap zal, onder de voorwaarden van dit privacybeleid, toestemming krijgen om de Gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk aan ons zijn verstrekt. We kunnen ook Gegevens bekendmaken aan een potentiële koper van uw bedrijf of een deel ervan. In bovenstaande gevallen zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

 

Cookies

Deze Website kan bepaalde Cookies op uw computer plaatsen en gebruiken. Wikitoro gebruikt Cookies om uw gebruikservaring van de Website te verbeteren. Wikitoro heeft deze Cookies zorgvuldig gekozen en heeft stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd. Alle cookies die door deze Website worden gebruikt, zijn in overeenstemming met de huidige Britse en Europese cookiewetgeving. Voordat de Website cookies op uw computer plaatst, krijgt u een berichtbalk te zien waarin uw toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van deze cookies. Door toestemming te geven voor het plaatsen van cookies stelt u Wikitoro in staat u een betere ervaring en service te bieden. U kunt, indien u dat wenst, uw toestemming voor het plaatsen van Cookies weigeren; het is echter mogelijk dat bepaalde functies van de Website niet volledig of niet zoals bedoeld functioneren. De Website kan de volgende cookies plaatsen:

 

Type cookie

Doel

Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Hieronder vallen bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde gedeelten van onze website, een winkelwagentje kunt gebruiken of gebruik kunt maken van e-factureringsdiensten.

 

U vindt een lijst met cookies die we gebruiken in het cookiesoverzicht. U kunt ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu van uw internetbrowser.

U kunt er te allen tijde voor kiezen om Cookies te verwijderen; u kunt echter alle informatie kwijtraken die u in staat stelt om de Website sneller en efficiënter te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot personalisatie-instellingen. Het wordt aanbevolen dat u ervoor zorgt dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u de hulp en begeleiding van de ontwikkelaar van uw internetbrowser raadpleegt als u niet zeker bent over het aanpassen van uw privacyinstellingen.

Voor meer algemene informatie over cookies, inclusief hoe u ze kunt uitschakelen, verwijzen wij u naar aboutcookies.org. U vindt hier ook meer informatie over het verwijderen van cookies van uw computer.

 

Algemeen

U mag uw rechten onder dit privacybeleid niet overdragen aan een andere persoon. Wij kunnen onze rechten onder dit privacybeleid overdragen wanneer wij redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet zullen worden aangetast. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, geacht te zijn verwijderd en wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van dit privacybeleid niet aangetast.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wikitoro behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen als we dat nodig achten of als de wet dat vereist. Alle wijzigingen zullen onmiddellijk op de Website worden geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben geaccepteerd bij uw eerste gebruik van de Website na de wijzigingen.

U kunt per e-mail contact opnemen met Wikitoro via info@wikitoro.org.

 

Naamsvermelding

Dit privacybeleid is opgesteld op 28 november 2023.

 

Cookies

Hieronder vindt u een lijst met cookies die we gebruiken. We hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat deze volledig en actueel is, maar als je denkt dat we een cookie over het hoofd hebben gezien of dat er een discrepantie is, laat het ons dan weten.

We gebruiken de volgende strikt noodzakelijke cookies:

Beschrijving cookie

Doel

Cookies zijn kleine tekstbestanden. Deze worden webservers op uw computer of mobiele apparaat geplaatst tijdens uw eerste bezoek aan een website.

Deze bestanden worden voornamelijk gebruikt om uw surfervaring te verbeteren. Met behulp van deze cookies kunnen we analytics gebruiken om anonieme informatie over uw bezoek op te slaan, zodat we uw voorkeuren kunnen personaliseren en zelfs onthouden.

76% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld